Máy móc, thiết bị

Simple là bộ phần mếm kế toán chuyên nghiệp. Được xuất bản bởi công ty Simple. Một công ty đã có nhiều thành tích trong việc xuất bản các phần mềm chuyên về quản lý doanh nghiệp và Simple cũng thế đã được chào đón nồng nhiệt trong số đông Doanh nghiệp ở các tỉnh phía bắc nói riêng và cả nước nói chung

Mô tả

SIMPLE® là phần mềm kế toán chuyên nghiệp được thiết kế và viết theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế. Với phần mềm SIMPLE® SQL thì người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào còn máy tính sẽ tự động tính toán và lên các sổ sách, báo cáo kếtoán. Phiên bản SIMPLE® đã trải qua nhiều phiên bản đến nay với phiên bản SIMPLE SQL* được viết dựa trên quyết định số 1141 – TC/QĐ/CDKT của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/11/1995 về Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất và Thông tư số 100/1998/TT/BTC ban hành ngày 15/07/1998 về phương pháp hạch toán kế toán Thuế Giá trị gia tăng – VAT và Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Phần mềm đã được sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 về Chế độ Báo cáo Tài chính và Thông tư số 122/2000/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thực hiện luật thuế Giá trị gia tăng.
Thực hiện các chuẩn mực kế toán theo Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003, thực hiện theo Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003
Chức năng của chương trình là ghi nhận dữ liệu đầu vào như (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hoá đơn bán hàng, Phiếu thanh toán,…). Chương trình sẽ tự động xử lý số liệu để đưa vào các sổ sách kế toán, ra các báo cáo như báo cáo quản trị, báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối số phát sinh … được chuẩn quy theo quy định của bộ tài chính.

Chức năng chính

 • Cập nhật chứng từ ban đầu, in chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Hoá đơn,…).
 • Lên các báo cáo, sổ kế toán theo các hình thức Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái.
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí.
 • Lên các sổ sách kế toán: Sổ cái, Sổ nhật ký chung, Sổ chi tiết công nợ, Sổ chi tiết mua hàng, Thẻ kho, Sổ chi tiết vật tư, Sổ tổng hợp tài khoản, Bảng cân đối tài khoản, Tổng hợp công nợ, Tổng hợp nhập xuất tồn,…
 • Quản lý hàng tồn kho chi tiết đến từng mặt hàng, kho. Chương trình cho phép đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước, bình quân tháng, bình quân thời điểm, giá đích danh.
 • Theo dõi công nợ: theo dõi chi tiết công nợ đến từng đối tượng, hợp đồng, hạn thanh toán.
 • Theo dõi chi phí: tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố,… Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí
 • Tính giá thành và tự động áp giá cho thành phẩm nhập kho. Đưa ra các bảng biểu, báo cáo về chi phí sản xuất.
 • Lên các báo cáo quyết toán, thuế: cân đối kế toán, kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, tờ khai thuế giá trị gia tăng, bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào, bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra,…
 • Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ: quản lý theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành tài sản, theo mục đích sử dụng, đặc biệt tự động tính khấu hao, trích trước và định khoản tự động chi phí khấu hao, chi phí trích trước tài sản cố định. Cho phép tính khấu hao theo quyết định 166/TC-QĐ-CSTC ngày 31/12/1999 và thông tư số 10/TC-CĐKT ngày 20/03/1997.
 • Có các báo cáo quản trị, những báo cáo thông minh, những báo cáo liên đới giúp quản trị có những nhìn nhận, đánh giá về tình hình hoạt động của công ty và giúp người quản trị ra những quyết định phát triển doanh nghiệp một cách cân đối.

Những điểm mới

Công nghê mơí DOT.NET

 • Sư dung bô gõ UNICODE
 • Sử dụng song song tiếng Anh và tiếng Việt trong chương trình
 • Công nghê mơí DOT.NET
 • Sư dung bô gõ UNICODE
 •  Tự động kết xuất ra HTKK 3.1.7
 • Điều chuyển tài sản cố định. Bổ sung, lắp ráp tài sản cố định
 • Cho phép cập nhật nhiều kho trong một chứng từ vật tư, nhiều đối tượng trong một chứng từ kế toán
 • Cấu trúc chương trình tách riêng phần kê khai thuế, công nợ lên NSD sẽ kê khai thuế và theo dõi công nợ dễ dàng hơn.
 • Kết xuất ra Excel có công thức, khuôn dạng. Kết xuất ra Word trực quan, thân thiện
 • Tăng tốc độ: Nhập liệu, báo cáo, dọn dẹp số liệu, tính giá vốn,…
 • Cho phép quản lý đối tượng theo nhóm
 • Bổ sung nhiều báo cáo về thuế GTGT và TNDN, báo cáo quản trị
 • Cho phép sử dụng nhiều đơn vị tính quy đổi khi nhập xuất vật tư
 • Cho phép tìm nhanh theo tên vật tư, theo mã vật tư khi cập nhật số liệu
 • Cho phép tự hiệu chỉnh báo cáo, thêm các đối tượng, hình ảnh trên báo cáo, tự động ngắt trang khi báo cáo có độ rộng quá khổ giấy.
 • Có thể thêm hoặc bớt trường ở cửa sổ BROWSE và trên báo cáo, mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng của cột trên cửa sổ BROWSE và trên báo cáo…
 • Thêm nhiều tiện ích khác để việc sử dụng chương trình trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn
 • Với hệ quản trị dữ liệu SQL SERVER và chế độ làm việc máy trạm – máy chủ (Client – Server) đảm bảo việc lưu dữ liệu với số liệu lớn và tốc độ vẫn nhanh không gây treo máy. Dữ liệu được bảo vệ theo 3 cấp, không cho phép xóa dữ liệu từ máy Client dưới dạng file.
 • Kết nối vào truyền nhận dữ liệu thông qua Internet tự động.

Khách hàng đã dùng

–          Công ty 3C Công nghiệp

–          Công ty Điện máy Hải Phòng

–          Tổng Công ty XNK máy và phụ tùng

–          Công ty Điện Đức Giang

–         Công ty Công nghệ thiết bị năng lượng,………….

Đang cập nhật…