Quyết toán thuế

Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, Làm kế toán thuế trọn  cho 1 năm tài chính

  • Kê khai và báo cáo thuế GTGT
  • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hang quý
  • Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/ huyện
  • Tư vấn hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra
  • Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
  • Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng theo chuẩn mực
  • Lập báo cáo tài chính năm
  • Quyết toán thuế TNCN
  • Quyết toán thuế TNDN

 

Về nhân sự:

Nhân sự là những chuyên viên giàu kinh nghiệm, trách nhiệm cao. Đặc biệt là có ‘tâm’ trong công việc. Chúng tôi sẽ trăn trở cùng bạn và đi chung trên một con thuyền với bạn chắc chắn chúng tôi sẽ không để con thuyền đó bị trao đảo – Hãy tin ở chúng tôi!!!
Chúng tôi hiểu nhận công việc là nhận phần trách nhiệm về mình.

Về Thông tin

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tư, chính sách về thuế nghiên cứu, thực hiện một cách linh hoạt nhất. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc về thuế làm sao để có lợi nhất cho DN.

Về cân đối

Hàng tháng chúng tôi sẽ thu thập đầu vào và cân đối để kiểm soát đầu ra.
Hàng quý cân đối thu chi và hoàn thiện thủ tục hành chính để xác định các khoản chi phí hợp lý – Tính thuế thu nhập DN hàng quý chính xác đến tuyệt đối. Phân tích tài chính nếu thấy cần thiết để DN có chiến lược KD đúng đắn.

Về Báo cáo

Sau khi cân đối doanh thu – chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Căn cứ vào số liệu trên sổ sách chúng tôi sẽ hoàn thiện BCTC cuối năm theo đúng mẫu biểu quy định và đúng thời hạn

Về sổ sách

Chứng từ khi nhận về sẽ được cập nhật vào sổ sách kế toán theo đúng chế độ hiện hành. Cuối năm sau khi lập BCTC sổ sách sẽ được in ấn và đóng thành từng quyển theo đúng quy định rồi mới giao cho DN lưu giữ.

Đang cập nhật…